Notowania

KINOPOL: strona spółki
8.11.2019, 17:16

KPL Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 8 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Leventa Gültan do Zarządu Kino Polska TV S.A. na 3-letnią kadencję na stanowisko Członka Zarządu Kino Polska TV S.A..
Nowy Członek Zarządu nadzorował będzie działalność reklamową, programową oraz marketingową Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Będzie również odpowiedzialny za dział On-Air oraz za rozwój obszaru Digital i VOD. Jednocześnie, w związku z powyższym, w celu wyrównania kadencji wszystkich członków Zarządu Kino Polska TV S.A., działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła w dniu dzisiejszym odwołać z Zarządu Emitenta, ze skutkiem natychmiastowym, Panów Bogusława Kisielewskiego, Marcina Kowalskiego, Albera Uziyel oraz Berka Uziyel. Następnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Panów Bogusława Kisielewskiego, Marcina Kowalskiego, Albera Uziyel oraz Berka Uziyel do Zarządu Emitenta na nową 3-letnią kadencję. Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła Panu Bogusławowi Kisielewskiemu funkcję Prezesa Zarządu Kino Polska TV S.A. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, nowy Członek Zarządu Emitenta posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych, oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych, a także nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Życiorys nowego Członka Zarządu Kino Polska TV S.A. stanowi załączniki do niniejszego raportu. Życiorysy dotychczasowych Członków Zarządu znajdują się na stronie Emitenta: https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/o_firmie,zarzad Aktualny skład Zarządu Kino Polska TV S.A.: • Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, • Levent Gültan – Członek Zarządu, • Marcin Kowalski – Członek Zarządu, • Alber Uziyel – Członek Zarządu, • Berk Uziyel – Członek Zarządu. Załącznik: Życiorys – Levent Gültan Podstawa prawna: § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty