Notowania

ATT Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 8 listopada 2019 roku

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał w dniu 8 listopada 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.
Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty