Notowania

KST Przyjęcie zasad realizacji przez Zarząd uprawnienia do nabywania akcji własnych Spółki

Zarząd „Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2019 r., w wykonaniu stosownych upoważnień wskazanych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta nr 4/04.01.2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych (dalej: „Uchwała”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku, Zarząd Emitenta podjął następujące uchwały:
(1) uchwała w sprawie ustalenia przez Zarząd wynagrodzenia za nabywane akcje własne Spółki – mocą której Zarząd Emitenta uwzględniając nabyte w wykonaniu postanowień Uchwały przez Spółkę 317.072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje własne w ramach przeprowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. ustalił, że akcje własne w liczbie do 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji własnych będą nabywane w ramach upoważnienia wskazanego Uchwałą wyłącznie za cenę równą 26 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną akcję; (2) uchwała w sprawie realizacji skupu akcji własnych w ramach zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenie będzie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki – mocą której Zarząd Emitenta uwzględniając nabyte w wykonaniu postanowień Uchwały przez Spółkę 317.072 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje własne w ramach przeprowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert zbycia akcji własnych Spółki opublikowanej przez Spółkę raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., ustalił, że akcje własne w liczbie do 448.413 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście) akcji własnych będą nabywane w wykonaniu postanowień Uchwały w ramach zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenie będzie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki; (3) uchwała w sprawie przyjęcia treści oferty zakupu akcji własnych – mocą której Zarząd Emitenta ustalił treść oferty zakupu akcji własnych; Zarząd Emitenta przekaże treść oferty zakupu akcji własnych w osobnym raporcie bieżącym. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż w dniu 12 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd wszystkich wyżej wskazanych uchwał oraz na ich treść.

Inne komunikaty