Notowania

DEKPOL: strona spółki
20.11.2019, 7:32

DEK Zawarcie listu intencyjnego z Iglotex S.A

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. w godzinach wieczornych zawarł z Iglotex S.A. („Zamawiający”) list intencyjny w przedmiocie wyboru Emitenta jako Generalnego Wykonawcę do realizacji prac polegających na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wybudowaniu zakładu produkcyjno – magazynowego w Skórczu („Obiekt”).
Zgodnie z określonymi w liście intencyjnym ogólnymi warunkami umowy zakończenie przez Emitenta realizacji Obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 30 lipca 2020 r. Wartość wynagrodzenia netto Emitenta za wykonanie Obiektu została ustalona na poziomie ok. 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018. Umowa o generalne wykonawstwo ma zostać zawarta do dnia 31 stycznia 2020 r. Z uwagi na rozpoczęcie prac po zawarciu listu intencyjnego, w przypadku nie podpisania umowy w ww. terminie, prace zostaną wstrzymane, a Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty za wykonane prace i poniesione koszty. List intencyjny zawiera uzgodnione na potrzeby umowy zapisy dotyczące kar umownych należnych w przypadku m.in. opóźnień w budowie, a także w usunięciu wad. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Emitent wysokość kary wynosi 12% wynagrodzenia netto. Maksymalna wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Emitenta nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia netto.

Inne komunikaty