Notowania

KST Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na WZ o co najmniej 2% w ramach nabycia akcji własnych Konsorcjum Stali S.A.

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2019.623), Zarząd spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: „Spółka”) zawiadamia, iż w wyniku złożonych odpowiedzi na ofertę zakupu akcji Spółki opublikowaną przez Spółkę w dniu 12 listopada 2019 r. raportem bieżącym nr 38/2019, oraz w wyniku jej rozliczenia, w ramach której to transakcji Spółka w dniu 25 listopada 2019 r. nabyła 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji własnych Spółki, stanowiących 3,656% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do 215.626 (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 3,656% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez Spółkę udziału ponad 10% o więcej niż 2% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Nabycie akcji własnych zostało przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr 4/04.01.2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
Przed zmianą udziału, Spółka posiadała bezpośrednio 1.496.555 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, stanowiących 25,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) łącznie do 1.496.555 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 25,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Przed zawarciem Transakcji, Spółka nie posiadała akcji pośrednio. Po zmianie udziału, Spółka posiada bezpośrednio 1.712.181 (słownie: jeden milion siedemset dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji własnych Spółki, stanowiących 29,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) do 1.712.181 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 29,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po zmianie udziału, Spółka nie posiada pośrednio akcji własnych Spółki. Żaden z podmiotów zależnych Spółki nie posiada akcji Spółki. Brak jest w stosunku do Spółki podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy. Spółka nie jest uprawniona ani zobowiązani do nabycia jakichkolwiek akcji własnych Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero). Spółka nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero). Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2), 7) i 8) Ustawy posiadanych przez Spółkę wynosi 1.496.555 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, stanowiących 25,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających (z zastrzeżeniem art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych) 1.496.555 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 25,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Spółka przypomina jednocześnie, iż akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z ww. akcji Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty