Notowania

KPI Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą obligacji serii B

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż na stronie Spółki:www.kancelariawec.eu został opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 27 listopada 2019 roku Dokument Ofertowy wraz z załącznikami w związku z ofertą publiczną obligacji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.(„Oferta”). Oferta potrwa od 27 listopada 2019 roku do dnia 2 grudnia 2019 r.
Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z ww. ofertą nie jest wymagane sporządzenie ani udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Wartość oferty wynosi bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych obligacji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia dokument, którego treść określa art. 7 ust 8a Ustawy o Ofercie. Dokument zawiera również dane wskazane w art. 37a ust.2 Ustawy o Ofercie w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 listopada 2019 r.

Inne komunikaty