Notowania

DEKPOL: strona spółki
28.11.2019, 12:59

DEK Zawarcie listu intencyjnego w sprawie generalnego wykonawstwa parku handlowego w Kołobrzegu

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 listopada 2019 r. zawarł z Karuzela Kołobrzeg Sp. z o.o. list intencyjny w celu potwierdzenia woli stron w zakresie zawarcia umowy na wykonanie przez Emitenta jako generalnego wykonawcę inwestycji obejmującej budowę centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołobrzegu (Inwestycja).
Umowa o generalne wykonawstwo zostanie zawarta w grudniu 2019 r. Zakończenie przez Emitenta realizacji Inwestycji ma nastąpić w maju 2021 r. pod warunkiem zawarcia umowy i przekazania placu budowy w określonym terminie. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie netto Emitenta za wykonanie Inwestycji zostało ustalone na poziomie ok. 12% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. Strony uzgodniły na potrzeby umowy o generalne wykonawstwo limit kar umownych w wysokości łącznie 10% kwoty wynagrodzenia netto.

Inne komunikaty