Notowania

WSE Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Zarząd Work Service S.A. dalej: "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z informacją - w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z z 2016 r., poz. 1639 ze zm. – od spółki MetLife Powszechne Towarzystwo Emertytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie występującej w imieniu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej: „MetLife OFE”), o powiadomieniu datowanym na dzień 29 listopada 2019 roku, zawierającym informację o zbyciu akcji Spółki w dniu 21 listopada 2019 roku, w wyniku czego łączny udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Powyższa zmiana stanu posiadania nastąpiła wskutek dokonania sprzedaży 202 260 akcji Spółki. MetLife Powszechne Towarzystwo Emertytalne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, powiadomił Spółkę, że: • Przed sprzedażą, MetLife OFE posiadał 3 284 889 akcji Spółki, stanowiące 5,0082% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujące 3 284 889 głosów w Spółce, stanowiące 5,0082 % liczby wszystkich głosów w Spółce. • Po sprzedaży MetLife OFE posiada 3 082 639 akcji Spółki, stanowiące 4,6998% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujące 3 082 639 głosów w Spółce, stanowiące 4,6998% liczby wszystkich głosów w Spółce. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty