Notowania

GETIN: strona spółki
2.12.2019, 16:00

GTN Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd Getin Holding S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 38/2019 r. z dnia 29 listopada 2019 r. informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. Emitent i OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska ("Carcade"), podpisali:
(i) Umowę Sprzedaży Akcji ("Umowa"), na mocy której Carcade zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Emitenta 26.690 akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś ("Idea Bank Białoruś"), stanowiących 22,059% udziału w kapitale zakładowym Banku ("Akcje"), a Emitent zobowiązał się Akcje od Carcade kupić oraz zapłacić jej cenę za Akcje w wysokości 573.351.748,19 RUB (co stanowi równowartość 34.802.451,12 zł według kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 grudnia 2019 r.) oraz (ii) Umowę, na podstawie której nastąpi przeniesienie własności Akcji zgodnie z prawem białoruskim ("Umowa Lokalna"). Zgodnie z Umową zapłata ceny za Akcje nastąpi w terminie do dnia 27.03.2020 r. Na dzień zawarcia Umowy i Umowy Lokalnej Emitent posiadał 94.300 akcji Idea Bank Białoruś o wartości nominalnej 330,60 rubli białoruskich każda, stanowiących 77,938% udziału w kapitale zakładowym Idea Bank Białoruś. O przeniesieniu własności Akcji na rzecz Emitenta Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

Inne komunikaty