Notowania

BRASTER: strona spółki
2.12.2019, 16:04

BRA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2019 wraz z projektami uchwał.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka") na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art.402¹ - 402² Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 grudnia 2019 r., które rozpocznie się o godz. 10.00 pod adresem: Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, Brama 1, klatka schodowa K-10, poziom P1, moduł 6, sala 01.013 na PGE Narodowy (Stadion Narodowy).
W załączeniu Spółka podaje również projekty uchwał, które będą przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Załącznik: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty