Notowania

RONSON: strona spółki
2.12.2019, 16:40

RON Nabycie akcji własnych

Zarząd spółki Ronson Development SE ("Emitent") niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2019 r. (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
• w dniu 25 listopada 2019 roku nabył 5 151 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,815 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 198,07 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00314% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 26 listopada 2019 roku nabył 5 175 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,820 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 243,50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00316% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 27 listopada 2019 roku nabył 5 273 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,821 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 328,86 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00322% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 28 listopada 2019 roku nabył 4 918 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,825 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 057,35 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00300% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, • w dniu 29 listopada 2019 roku nabył 4 995 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 0,823 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4 110,90 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00305% kapitału zakładowego Emitenta oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji wynosi 609 109 akcji, które stanowią 0,37138% kapitału zakładowego Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 25 – 29 listopada 2019 roku. Podstawa prawna: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-12-09
RON Nabycie akcji własnych
0,82
-0,61
2019-12-05
RON Zawarcie umowy znaczącej na generalne wykonawstwo
0,82
0,00
2019-12-02
RON Nabycie akcji własnych
0,82
+0,61
2019-11-25
RON Nabycie akcji własnych
0,82
-0,61
2019-11-18
RON Nabycie akcji własnych
0,80
+4,40
2019-11-12
RON Nabycie akcji własnych
0,83
+0,60
2019-11-07
RON QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,82
0,00
2019-11-04
RON Nabycie akcji własnych
0,82
-1,83
2019-10-28
RON Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
0,84
-2,38
2019-10-28
RON Nabycie akcji własnych
0,84
-3,57