Notowania

NNG QS 3/2019: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego


Zarząd NanoGroup S.A. "Emitent" informuje, że wskutek omyłki pisarskiej w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r. :

1. suma pozycji skonsolidowanego sprawozdania powinna być równa pozycji Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej;
2. suma przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w sprawozdaniu powinny być równe środki pieniężne na koniec;

W związku z zaistniałą omyłką pisarską Zarząd Emitenta informuje, że publikacja skorygowanego w zakresie, o którym mowa powyżej, raportu okresowego za III kwartał 2019 r. nastąpi w dniu dzisiejszym.


Załączniki

Inne komunikaty