Notowania

CIECH: strona spółki
5.12.2019, 11:46

CIE Podpisanie listu intencyjnego w sprawie inwestycji polegającej na budowie kopalni soli i podziemnego magazynu gazu oraz dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Grupy CIECH

Zarząd CIECH S.A. w Warszawie („Emitent" lub „CIECH") informuje, że w dniu 5 grudnia 2019 roku podpisany został list intencyjny pomiędzy CIECH i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna („GAZ -SYSTEM”) w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji, polegającej na budowie przez GAZ -SYSTEM kopalni soli („KS”) i podziemnego magazynu gazu („PMG”) na wysadzie solnym Damasławek wraz z infrastrukturą liniową (razem jako „Inwestycja”) oraz współpracy w zakresie dostaw solanki do zakładów produkcyjnych CIECH Soda Polska S.A. („CIECH Soda Polska”).
Strony będą prowadziły negocjacje, których celem będzie wypracowanie rozwiązań uwzględniających interesy stron oraz podpisanie dokumentu Term Sheet regulującego między innymi warunki realizacji Inwestycji, w tym szacowany koszt i harmonogram Inwestycji, zasady jej finansowania przez każdą ze stron oraz kluczowe założenia współpracy po realizacji Inwestycji, które następnie zostaną uszczegółowione w ramach umów inwestycyjnych i długoterminowego kontraktu handlowego na dostawę solanki. Zawarcie listu intencyjnego jest jednym z kroków zmierzających w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dostaw solanki dla zakładów produkcyjnych CIECH Soda Polska po 2025 roku. Zawarcie listu intencyjnego nie wpływa na relacje z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Inne komunikaty