Notowania

PEP: strona spółki
9.12.2019, 15:38

PEP ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r., 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz 30/2019 z dnia 18 października 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50% udziałów („Udziały”) w spółce zależnej Emitenta – MFW Bałtyk I sp. z o.o. („MFW Bałtyk I”).
Prawo własności do Udziałów przejdzie z Emitenta na rzecz Wind Power AS z chwilą zaksięgowania na rachunku Emitenta zapłaty z tytułu ceny, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. MFW Bałtyk I jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I S.A., która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

Inne komunikaty