Notowania

PEP: strona spółki
10.12.2019, 11:18

PEP PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., Zarząd spółki Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. zaksięgowano na rachunku Emitenta zapłatę z tytułu ceny kwoty w wysokości 34 007 412 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych), tym samym prawo własności 50% udziałów w spółce MFW Bałtyk I sp. z o.o. przeszła z Emitenta na rzecz Wind Power AS.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

Inne komunikaty