Notowania

ZREMB: strona spółki
13.12.2019, 12:43

ZRE Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań i aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”) , w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku, nr 5/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku, nr 22/2018 z 10 lipca 2018 roku oraz 1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia 2019 roku, wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") dotyczącego sposobu spłaty zobowiązania z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa Kredytu").
Przedmiotowy aneks zmienia sposób i terminy dokonywania spłat z tytułu wierzytelności posiadanej przez Bank względem Emitenta. Zgodnie z postanowieniami zawartego aneksu, Emitent zobowiązał się do dokonania na rzecz Banku spłaty z tytułu wierzytelności, w terminie do dnia 18 grudnia 2020 roku, w następujących ratach: • 5 rat po 30.000,00 zł płatne miesięcznie w terminach wskazanych szczegółowo w podpisanym aneksie, począwszy od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 roku, • 7 rat po 50.000,00 zł płatne miesięcznie w terminach wskazanych szczegółowo w podpisanym aneksie, począwszy od maja 2020 r. do listopada 2020 roku, • ostatnia rata w wysokości 250.000 zł płatna w dniu 18 grudnia 2020 roku. Spłaty będą zaliczane na poczet należności głównej Umowy Kredytu. Pozostałe istotne postanowienia porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian. Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, raportu bieżącego nr 37/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 03 stycznia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, Zarząd Emitenta informuje, że również w dniu dzisiejszym, tj. 13 grudnia 2019 roku, wpłynął do siedziby Spółki podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR-RB/000091698/0220/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. ("Aneks") zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank wyraził zgodę na wydłużenie ostatecznego terminu spłaty kredytu do dnia 18 grudnia 2020 roku. Pozostałe istotne postanowienia aneksowanej umowy kredytu nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty