Notowania

MSZ Zawarcie aneksu przez spółkę zależną Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2019, 17/2019 i 48/2019 dotyczących umowy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie - AM Krakow Upgrade” (Umowa) przez Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP) - spółkę zależną Mostostal Zabrze S.A. (Emitent), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 19 grudnia 2019 r. został dwustronnie podpisany aneks do Umowy.
Na mocy Aneksu, w wyniku zlecenia dodatkowych prac, zwiększono wynagrodzenie dla MZRP z tytułu realizacji Umowy o ok. 0,7 mln zł netto oraz przesunięto na styczeń 2020 r. termin wykonania prac objętych Umową (dotychczas grudzień 2019 r.). Przesunięcie terminu realizacji nastąpiło w konsekwencji decyzji klienta. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego szacunkowa wartość Umowy obejmująca prace dodatkowe, zlecane stopniowo MZRP w okresie od zawarcia Umowy, wynosi 23,8 mln zł netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na postawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych.

Inne komunikaty