Notowania

SANWIL: strona spółki
30.12.2019, 17:51

SNW Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesłane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:
„VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 („Fundusz” ) reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 („Towarzystwo”), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawą o ofercie”), zawiadamia, że: 1. Data i rodzaj zdarzenie powodującego zmianę udziału W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 20 grudnia 2019 r. Fundusz zbył bezpośrednio 356 108 akcji spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Cisowa 11 20-703 Lublin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119088 („Spółka”), w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę, w wyniku czego zmniejszyła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie jednak, w związku z rozliczeniem skupu akcji własnych przez Spółkę, zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych pośrednio przez Fundusz. 2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji a) bezpośrednio Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 11 022 761 (jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 65,99% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 022 761 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 65,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. b) pośrednio Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał pośrednio akcji spółki c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadały akcji spółki. 3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych a) bezpośrednio Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 10 666 653 (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji spółki , reprezentujących 63,85% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 10 666 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 63,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. b) pośrednio Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada pośrednio 700 000 (siedemset tysięcy) akcji spółki, reprezentujących 4,19% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 700 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Na dzień zawiadomienia inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki. d) łącznie Fundusz i podmiot zależny Na dzień zawiadomienia Fundusz i podmiot zależny posiada łącznie 11 366 653 (jedenaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji spółki, reprezentujących 68,04% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 366 653 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 68,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne posiadające akcje spółki Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt. 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje Spółki jest Sanwil Holding S.A. 5. Osoby, o których mowa w art., 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt. 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. 6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.”

Inne komunikaty