Notowania

DEKPOL: strona spółki
31.12.2019, 17:05

DEK Przeniesienie do spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej pod nazwą „Departament Produkcji Łyżek”

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. zawarł ze spółką zależną Emitenta tj. Dekpol Steel Sp. z o.o. („Dekpol Steel”) umowę przeniesienia przez Spółkę na rzecz Dekpol Steel zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości 100,2 mln zł, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych Emitenta, wydzielony pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, obejmujący w szczególności produkcję i sprzedaż łyżek oraz osprzętu do maszyn budowlanych, która to zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi wyodrębniony departament wewnątrz struktur Emitenta funkcjonujący pod nazwą „Departament Produkcji Łyżek” i może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (ZCP).
W skład ZCP wchodzą m.in. nieruchomości zabudowane, prawa i obowiązki z umów o pracę oraz wszelkie akta pracownicze dotyczące przenoszonych pracowników, związane z ZCP należności i zobowiązania, zapasy materiałów, środki trwałe i ruchomości oraz elementy wyposażenia, prawa z rachunków bankowych, prawa wynikające z umów z odbiorcami, podwykonawcami, dostawcami, klientami, prawa własności intelektualnej, uzyskane decyzje administracyjne, koncesje, licencje, pozwolenia, zezwolenia, certyfikaty i in. Przeniesienie ZCP nastąpi tytułem wniesienia aportu na pokrycie kapitału zakładowego w związku z objęciem przez Spółkę w dniu dzisiejszym 1.000.000 nowych udziałów w Dekpol Steel o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Dekpol Steel wynosi 50,005 mln zł. Zgodnie z zawartą umową wydanie ZCP nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 r. Na zbycie ZCP zgodę wyraziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5 z dnia 30 grudnia 2019 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 47/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Inne komunikaty