Notowania

MOBRUK: strona spółki
3.01.2020, 16:11

MBR Informacja o zwołaniu NWZA na żądanie akcjonariusza.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 398 oraz art. 402'1 i art. 402'2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598, wobec otrzymania od akcjonariusza Spółki w osobie: VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 3 marca 2020 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. .
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał: 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 6.2. Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń. 7. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Inne komunikaty