Notowania

OPN Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
1. Raporty roczne: • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2019 rok – 31 marca 2020 roku. • Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2019 rok – 31 marca 2020 roku. 2. Skonsolidowany raport półroczny – 20 sierpnia 2020 roku. 3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: • za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 roku, • za III kwartał 2020 roku – 05 listopada 2020 roku. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie", Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania. Spółka, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty