Notowania

KST Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Konsorcjum Stali S.A.

Zarząd spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 1/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r., w którym to raporcie Spółka poinformowała o ogłoszeniu żądania przymusowego wykupu akcji Spółki („dalej jako: „Przymusowy wykup”) niniejszym informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. powziął informację o rozliczeniu Przymusowego wykupu akcji spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, należących do wszystkich akcjonariuszy Konsorcjum Stali niebędących stroną porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) Ustawy o ofercie, o którego zawarciu Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (dalej jako: „Porozumienie”), w skład którego, oprócz Spółki, wchodzą Pani Katarzyna Dembowska, Pani Barbara Dembowska, Pani Krystyna Borysiewicz, Pan Piotr Borysiewicz, Pan Marek Skwarski, Pani Maja Skwarska, Pan Mateusz Skwarski, Pan Robert Wojdyna, Pan Szymon Wojdyn, Pan Paweł Wojdyna, Pani Wiesława Wojdyna, Pan Marcin Wojdyna, Pan Janusza Koclęga, Pana Piotr Koclęga, Pani Anna Skoczek oraz Pan Marek Skoczek (dalej jako: „Strony Porozumienia”).
Przedmiotem Przymusowego wykupu były wszystkie akcje Spółki należące do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia, tj. 556.432 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcje, stanowiące 9,44% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,44% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Akcje objęte żądaniem przymusowego wykupu zostały nabyte przez: 1) Panią Barbarę Dembowską, posiadająca numer PESEL: 55122800580, w ilości 53.740 akcji (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji, stanowiących 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,91% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; 2) Panią Krystynę Borysiewicz, posiadająca numer PESEL: 56042014266, w ilości 111.280 akcji (słownie: sto jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 1,89% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,89% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; 3) Pana Marka Skwarskiego, posiadającego numer PESEL: 63042512854, w ilości 53.740 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji, stanowiących 0,91% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,91% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; 4) Pana Roberta Wojdynę, posiadającego numer PESEL: 63032903613, w ilości 92.080 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji, stanowiących 1,56% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,56% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; 5) Pana Janusza Koclęgę, posiadającego numer PESEL: 53121705356, w ilości 245.592 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących 4,16% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,16% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po rozliczeniu Przymusowego wykupu Strony porozumienia posiadają łącznie 5.897.419 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego oraz 100% udziału głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty