Notowania

KST Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Roberta Wojdyny, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Janusza Koclęgi, Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Marka Skwarskiego, Pani Barbary Dembowskiej jako osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Ireneuszem Dembowskim oraz Pani Krystyny Borysiewicz jako osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Tadeuszem Borysiewiczem, powiadomienia, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Treść ww. powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty