Notowania

KST Otrzymanie żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Konsorcjum Stali S.A.

Zarząd spółki pod firmą „Konsorcjum Stali” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymał od Pani Krystyny Borysiewicz, posiadającej 928.260 akcji Spółki, tj. 15,74% kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę oraz zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść żądania wraz z projektami uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty