Trwa ładowanie...

Notowania

SFINKS: strona spółki
10.01.2020, 18:19

SFS Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych.

Zarząd Sfinks Polska S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych (dalej: Proces), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 47/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r..
W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego, zarządzania płynnością, pozyskania partnerów kapitałowych i strategicznych, wspierających wzrost pozycji konkurencyjnej marek Spółki oraz wzrost wartości Spółki. Zarząd prowadził rozmowy z potencjalnymi inwestorami, bankiem finansującym, a także analizował dostępne oferty faktoringu. Spółka rozpoczęła negocjacje z inwestorem zainteresowanym inwestycją w akcje Spółki na bazie istniejącej strategii w sprawie potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje Spółki. Strategia inwestycyjna tego inwestora zakłada inwestycję na poziomie nie większym niż 9,9% w kapitale zakładowym/ogólnej liczby głosów, a proponowana kwota zaangażowania w okresie nie krótszym niż 3 lata może wynosić 25 mln zł, o czym Spółka informowała RB nr 65/2019. Szczególnie istotnym elementem przeglądu było zlecenie przez Zarząd doradcy zewnętrznemu przeprowadzenia analizy dostępnych opcji pozyskania finansowania rozwoju Spółki od funduszy inwestycyjnych. Raport z analizy wskazuje na zainteresowanie zagranicznych funduszy strategią Spółki ze względu m.in. na perspektywy rynkowe branży gastronomicznej w Polsce, skalę działania Spółki oraz siłę marki SPHINX. Większość funduszy potencjalnie zainteresowanych inwestycją jako główną barierę podjęcia decyzji wskazywało jednak obszerny zakres rozwoju objęty strategią Spółki. Jednocześnie wyrażano zainteresowanie inwestycją w wybrane projekty prowadzone przez Spółkę. Wnioski z przeglądu opcji strategicznych posłużą Zarządowi do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, która przedstawiona zostanie do publicznej wiadomości w 1 kwartale 2020 r. Niezależnie od wyników prowadzonego przeglądu opcji strategicznych Zarząd Emitenta podjął działania zamierzające do przeprowadzenia emisji do 6 mln szt. akcji zwykłych serii P na okaziciela, działając w oparciu o uchwałę nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. Walnego Zgromadzenia Spółki i zwrócił się w dniu 10 stycznia 2020 r. do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii P oraz ustalenie przez Zarząd Emitenta ich ceny na kwotę 1 PLN (jeden złoty) za jedną akcję – uchwała Rady Nadzorczej w tym zakresie została podjęta w tym samym dniu. O kolejnych zdarzeniach dotyczących procesu emisji akcji serii P, w tym o podjęciu przez Zarząd uchwały emisyjnej, Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa..

Inne komunikaty