Notowania

ABAK: strona spółki
14.01.2020, 12:41

ABK Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2019 r.

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. zawarty został aneks nr 1 (Aneks) do porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 5/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r. (Porozumienie), zawartego pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Progress XXVIII sp. z o.o. (Spółka) – a grupą kapitałową Rank Progress S.A. (Grupa RNK), regulującego rozliczenie przeterminowanych należności Grupy RNK wobec Spółki.
Zgodnie z Aneksem, zmianie uległ wskazany termin spłaty należności z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30 czerwca 2020 r. Aneks zawarto z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2019 r. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie.

Inne komunikaty