Notowania

BRASTER: strona spółki
14.01.2020, 14:56

BRA Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B4

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 110/2019, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 14 stycznia 2020 roku otrzymała od obligatariusza obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L (dalej: ”Obligacje”) oświadczenie o zamianie 2 (słownie: dwóch) obligacji na akcje serii L W wyniku realizacji praw z dwóch obligacji zamiennych serii B4 zostaną wydane obligatariuszowi 454.545 akcje Spółki serii L.
Stosownie do postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcje serii L będą przedmiotem dematerializacji i wprowadzenia na rynek regulowany, prawa zaś z akcji serii L Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obligatariusza. Spółka na bieżąco informować będzie o dalszych czynnościach podejmowanych w tym zakresie. W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do sądu rejestrowego właściwe dokumenty: a) wykaz akcji objętych w danym roku celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego oraz b) wykaz osób, które wykonały prawo objęcia akcji, wraz z wnioskiem o ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania 454.545 akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych obligatariusza, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 2.061.461,00 zł i będzie dzielić się na 20.614.610 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda dających łącznie 20.614.610 głosów na walnym zgromadzeniu. Udział akcji serii L wydanych w wyniku realizacji praw z trzech obligacji zamiennych serii B3 w kapitale zakładowym Spółki wynosić będzie około 2,20%, zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 2,20%. Jednocześnie emitent informuje, iż akcje w liczbie wynikającej z realizacji żądania zamiany 2 (dwóch) obligacji serii B4, zostaną wydane Obligatariuszowi niezwłocznie po dopuszczeniu kolejnych, objętych wcześniej akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym. Emitent proceduje obecnie wniosek w przedmiotowej sprawie. Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje, a dotychczas objętych przez inwestora, 26 obligacji serii B4 zamiennych na akcje serii L, wciąż nie zostało zamienionych na akcje.

Inne komunikaty