Notowania

K2I Nabycie akcji własnych K2 Internet S.A.

Zarząd K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając w wykonaniu upoważnienia do nabycia Akcji w celu ich umorzenia, udzielonego Zarządowi Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą numer 22 z dnia 16 czerwca 2015 roku, zmienionego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r. Spółka nabyła w terminie 3 – 14 stycznia 2020 podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5500 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w transakcjach stanowiących łącznie ponad 0,22% udziału w kapitale zakładowym oraz ponad 0,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Internet S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Dom Maklerski mBanku (adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa), prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa). W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 107838 akcji własnych K2 Internet S.A., stanowiących łącznie ponad 4,3% kapitału zakładowego i dające prawo do ponad 4,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 4,3% ogólnej liczby głosów. W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 3 – 14 stycznia 2020.

Załączniki

Inne komunikaty