Notowania

ABPL: strona spółki
14.01.2020, 16:15

ABE Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. („Program”), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:
- w dniu 8 stycznia 2020 r. – 550 akcji własnych o łącznej wartości 13 750,00 zł, za średnią jednostkową cenę 25,00 zł, stanowiących łącznie 0,0034% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031% w ogólnej liczbie głosów, - w dniu 9 stycznia 2020 r. – 600 akcji własnych o łącznej wartości 14 700,00 zł, za średnią jednostkową cenę 24,50 zł, stanowiących łącznie 0,0037% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0034% w ogólnej liczbie głosów, - w dniu 10 stycznia 2020 r. – 550 akcji własnych o łącznej wartości 13 475,00 zł, za średnią jednostkową cenę 24,50 zł, stanowiących łącznie 0,0034% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0031% w ogólnej liczbie głosów, Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 19 232 akcji własnych. Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 19 232 akcji własnych stanowiących 0,119% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,110% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76. W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 8-10 stycznia 2020 r. Podstawa prawna: art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR

Załączniki

Inne komunikaty