Notowania

ACTION: strona spółki
14.01.2020, 16:24

ACT Terminy przekazywania raportów okresowych ACTION S.A. w restrukturyzacji w 2020 roku

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) niniejszym podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 - 1 czerwca 2020 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 - 30 listopada 2020 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny 2019 – 31 marca 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny 2020 – 30 września 2020 r. Jednocześnie Spółka oświadcza, że: - na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe Emitenta. - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu oraz skróconą informację dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty