Notowania

PZU: strona spółki
14.01.2020, 17:19

PZU Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020.
Raport roczny: - jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – 12 marca 2020 roku. Raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 r., - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 19 listopada 2020 r. Raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe: - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 28 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku. Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Spółka nie będzie publikowała również jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty