Notowania

CUBEITG: strona spółki
15.01.2020, 11:56

CTG Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny spółki zależnej Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 w sprawie przyjęcia układu na Zgromadzeniu Wierzycielki spółki zależnej Emitenta Zarząd spółki CUBE.ITG S.A . informuje, iż w dniu 14 stycznia 2020r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu na warunkach zaproponowanych przez spółkę zależną Emitenta i przyjętych przez Wierzycieli Spółki. O warunkach układu Emitent informował w raportach bieżących nr 3/2019 oraz 22/2019.

Inne komunikaty