Notowania

MONNARI: strona spółki
15.01.2020, 17:08

MON Skup akcji własnych.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację z Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 18 stycznia 2018 r., nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu
15 stycznia 2020 r. na rachunek MONNARI TRADE S.A. 9 120 akcji Emitenta (Kod ISIN PLMNRTR00012), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,030 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających 0,026 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,02 zł. Emitent posiada łącznie 3 061 694 akcji własnych, stanowiących 10,02 % kapitału zakładowego Emitenta i dających 8,71 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia wynikającego z uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać: - umorzone, - przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia, - mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę, - ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach, - a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym, Emitent przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna art. 5 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE R oraz art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-28
MON Skup akcji własnych.
2,42
0,00
2020-02-27
MON Skup akcji własnych.
2,57
-5,84
2020-02-26
MON Skup akcji własnych.
2,48
+3,63
2020-02-25
MON Skup akcji własnych.
2,50
+0,40
2020-02-24
MON Skup akcji własnych.
2,66
-5,64
2020-02-21
MON Skup akcji własnych.
2,63
+1,14
2020-02-20
MON Skup akcji własnych.
2,64
+0,38
2020-02-19
MON Skup akcji własnych.
2,69
-2,23
2020-02-18
MON Skup akcji własnych.
2,62
+0,38
2020-02-17
MON Skup Akcji Własnych
2,64
-0,76