Notowania

WORKSERV: strona spółki
16.01.2020, 17:56

WSE Delegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 16.01.2020 r. Rada Nadzorca Emitenta, działając na podstawie § 16 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, podjęła uchwałę o delegowaniu Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Marcusa Prestona do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki na okres trzech miesięcy.
Pan Marcus Preston oświadczył, że nie są jemu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego delegowanie do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki naruszałoby przepisy prawa lub Statutu Spółki. W szczególności Pan Marcus Preston: 1)posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2)nie był karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590, 591 Kodeksu spółek handlowych; 3)nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; 4)nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym _Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm._; 5)nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Notka biograficzna Pana Marcusa Prestona stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik nr 1: Notka biograficzna Pana Marcusa Prestona. Podstawa prawna: - art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - § 10 w związku z § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-13
WSE Correction of the current report no 12/2020 entitled: Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.
0,46
+14,25
2020-02-13
WSE Korekta raportu bieżącego nr 12/2020 pod tytułem: Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.
0,46
+16,01
2020-02-13
WSE Conclusion of the investment agreement between the Company and Gi INTERNATIONAL S.R.L., a wholly-owned subsidiary of Gi Group SpA.
0,46
+17,98
2020-02-13
WSE Making public delayed confidential information connected with commencement of the negotiation process in the scope of the planned transaction on account of being provided with a non-binding offer related to refinancing and acquisition of shares of Work Service S.A.
0,46
+7,46
2020-02-13
WSE Completion of negotiations with banks financing the Issuer regarding the change of the financing conditions of the Issuer.
0,46
+7,46
2020-02-13
WSE Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a GI INTERNATIONAL S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej związanej z rozpoczęciem procesu negocjacyjnego w zakresie planowanej transakcji w związku z otrzymaniem oferty niewiążącej dotyczącej refinansowania oraz nabycia akcji Work Service S.A.
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Zakończenie negocjacji z bankami kredytującymi Emitenta w sprawie zmiany warunków finansowania Emitenta
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Change in business conditions for the sale of the Company’s shares by key shareholders of the Company to an international industry investor
0,46
0,00
2020-02-13
WSE Zmiana warunków biznesowych sprzedaży akcji Spółki przez kluczowych akcjonariuszy Spółki na rzecz międzynarodowego inwestora branżowego
0,46
0,00