Notowania

ZREMB: strona spółki
21.01.2020, 14:22

ZRE Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku:
Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 23 kwietnia 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 25 maja 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 21 września 2020 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 23 listopada 2020 r. Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, natomiast skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, a także informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty