Notowania

PRT Rezygnacja Członka Zarządu ze sprawowanej funkcji.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), w związku z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim niniejszym informuje, iż w dniu 24 stycznia 2020 roku pani Barbara Lehnert-Bauckhage, Członek Zarządu ds. handlowych PROTEKTOR S.A. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.
Rezygnacja została złożona ze skutkiem na moment dostarczenia przedmiotowej rezygnacji Spółce. Pani Barbara Lehnert-Bauckhage nie podała powodów swojej rezygnacji.

Inne komunikaty