Notowania

SKYLINE: strona spółki
28.01.2020, 10:53

SKL Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
24 kwietnia 2020 r. – jednostkowy raport roczny za 2019 r. 24 kwietnia 2020 r. – skonsolidowany raport roczny za 2019 r. 25 maja 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. 22 września 2020 r. – skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. 24 listopada 2020 r. – skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 757 - "Rozporządzenie"), nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt. 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zarzad Spółki oświadcza, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 62 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia. Zarząd Skyline Investment S.A. oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Inne komunikaty