Notowania

KETY: strona spółki
29.01.2020, 15:42

KTY Wybór firmy audytorskiej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę audytorską Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej: Ernst & Young) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia:
•badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok, •przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2020 roku. Ernst & Young przeprowadzał badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w latach 2016-2019. Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089) oraz w oparciu o regulacje Spółki. Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Inne komunikaty