Notowania

PHN: strona spółki
29.01.2020, 17:19

PHN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - 25 marca 2020 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.- 20 maja 2020 r. - Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2020 r. - 16 września 2020 r. - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 18 listopada 2020 r. Jednocześnie Spółka oświadcza, że: - zgodnie z § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały jednostkową kwartalną informację finansową, - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. oraz za II kwartał 2020 r., - zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty