Notowania

VOXEL: strona spółki
29.01.2020, 17:45

VOX Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020. Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
• jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 - 23 marca 2020 roku, • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 26 maja 2020 roku, • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 21 sierpnia 2020 roku, • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 23 listopada 2020 roku. Spółka informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku, jak również skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku. Jednocześnie Spółka oświadcza, że na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikować jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne publikowane przez Spółkę będą zawierać kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Spółka nie będzie również publikować jednostkowego raportu półrocznego na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty