Notowania

SANWIL: strona spółki
30.01.2020, 20:11

SNW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 757 z 2018 r. z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości zgodny z postanowieniami tego rozporządzenia terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2020:
Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową: -I kwartał 2020 -29.05.2020 r. -III kwartał 2020 -27.11.2020 r. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2020 -25.09.2020 r. Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2019 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu - 30.04.2020 r. Zarząd spółki SANWIL HOLDING S.A., zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów informuje, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2019 r. i za II kwartał 2020 r. Na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Zarząd SANWIL HOLDING S.A. oświadcza, że przekazywane do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżącychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty