Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Otrzymanie informacji o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy i zmianie udziału w głosach.

Zarząd Spółki 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. otrzymał informację o zawarciu porozumienia akcjonariuszy i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Porozumienie akcjonariuszy zawiadomiło Spółkę, że w dniu 31 stycznia 2020 r. zwarte zostało pisemne Porozumienie (Porozumienie), o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa o Ofercie) w zakresie zgodnego głosowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu spółki 2Intellect.com S.A. (Spółka), którego stronami są: - Mariusz Bławat - Beata Grześkowiak - Dariusz Grześkowiak - Karol Kurzawski - DM Investment Sp. z o. o. W związku z zawarciem Porozumienia, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, strony porozumienia poinformowały o przekroczeniu łącznie progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia odbycia przez Spółkę najbliższego Walnego Zgromadzenia, którego data na dzień zawarcia Porozumienia nie została jeszcze określona. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty