Notowania

ZUK Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ZUK "Stąporków" S.A.

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 4 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Pana Lecha Pasturczaka zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej […], którego treść Spółka przekazuje poniżej.
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1) lit.) a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), informuję, że w wyniku transakcji sprzedaży 169.000 akcji spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. (Spółka) zawartej w dniu 29 stycznia 2020 r. nastąpiła zmiana mojego stanu posiadania akcji poniżej 10 %w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed zawarciem ww. transakcji sprzedaży posiadałem 676.896 akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów co odpowiadało 10,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,41%% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zawarciu transakcji sprzedaży posiadam 507.896 akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do takiej samej liczby głosów co odpowiada 7,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,81% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Jednocześnie informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Ponadto nie posiadam osobiście lub przez jednostki zależne instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy.”

Inne komunikaty