Notowania

CWA: strona spółki
14.02.2020, 14:52

CWA Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd CWA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. złożone przez akcjonariusza Spółki Pana Mirosława Januszewskiego o zwiększeniu jego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 5% w wyniku nabycia w dniu 13 lutego 2020 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej łącznie 360.000 akcji Spółki. Transakcja została zawarta poza systemem obrotu.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty