Notowania

2CP Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej przez spółki zależne

Zarząd 2C Partners S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do raportu ESPI 19/2019 i 20/2019, że w związku z brakiem możliwości finansowania realizacji projektów w toku, kontynuuje działania zmierzające do jak najpełniejszego i jak najszybszego zaspokojenia wierzycieli Spółki w tym obligatariuszy zapadłych i niezapadłych jeszcze obligacji Emitenta.
Emitent podpisał aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży projektów przy ul. Stalowej i Strzeleckiej opisanej w raporcie ESPI 19/2019 i jego korekcie ESPI 20/2019. Propozycje porozumień Emitent przedstawi wierzycielom Spółki bez zbędnej zwłoki w najbliższych dniach i tygodniach. Rozliczenie transakcji, czyli wypłata środków wszystkim wierzycielom spółki, zgodnie z postanowieniami zawartego aneksu do umowy przedwstępnej, nastąpi równocześnie i nie później niż 8 maja 2020 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Inne komunikaty