Notowania

SKYLINE: strona spółki
18.02.2020, 17:20

SKL Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej :„Spółka”, ,,Emitent ‘’) informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lutego 2020 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul, Puławskiej 2, ogłoszonego Raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.
W załączeniu Zarząd Emitenta przedstawia pełną treść uchwały . UCHWAŁA NR 1/02/2020 ZARZĄDU SPÓŁKI SKYLINE INVESTMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 18 LUTEGO 2020 R. Zarząd spółki Skyline Investment S.A., spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126306 („Spółka”), w związku z wnioskiem akcjonariusza OPS Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, który wpłynął do Zarządu w dniu 17 lutego 2020 r. i z którego wynika, że akcjonariusz ten zamierza uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 lutego 2020 r. (o którym to Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 1/2020), lecz nie zdołał zarejestrować się w wymaganym terminie z uwagi na utratę dostępu do dokumentów akcji inkorporujących jego uprawnienia, jak również z uwagi na wątpliwości co do prawidłowości zwołania powyższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności w związku z brakiem przedstawienia akcjonariuszom projektów uchwał planowanych do podjęcia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dążąc do umożliwienia jak najszerszej grupie akcjonariuszy udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zapewnienia im aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących najistotniejszych spraw Spółki, postanawia niniejszym: 1.odwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 lutego 2020 r., 2.niezwłocznie zawiadomić akcjonariuszy o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r. – w formie raportu bieżącego oraz przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, 3.podjąć czynności w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego znajdzie się m.in. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki – w najbliższym możliwym terminie po sporządzeniu projektów stosownych uchwał.

Inne komunikaty