Notowania

SKYLINE: strona spółki
19.02.2020, 13:42

SKL Sprzedaż akcji Spółki Zależnej Emitenta

Zarząd Skyline Investment S.A. (dalej „Spółka”, ,,Emitent”) niniejszym informuje , że w dniu wczorajszym w późnych godzinach wieczornych zawarł Umowę zbycia 95,56 % akcji BlueVendo S.A. z siedzibą w Warszawie ( KRS 0000299924) .
Akcje nabył podmiot Kitano Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego większościowym udziałowcem jest Prezes Zarządu BlueVendo S.A. Emitent posiada 6.685.866 sztuk akcji Spółki Zależnej stanowiących 95,56 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz 95,56 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BlueVendo S.A. Cena zbycia 95,56 % akcji BlueVendo S.A. została określona przez Strony na kwotę 1.500.000 zł Zapłata ceny zostanie dokonana przez nabywcę na rzecz Skyline Investment S.A. w ratach określonych w umowie sprzedaży akcji, przy czym przeniesienie własności akcji nastąpi po zapłacie II raty. Transakcja na przedstawionych wyżej warunkach pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Emitenta, tym samym Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art.17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Inne komunikaty