Notowania

MDI Zawarcie aneksów do umów kredytu

Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 26 lutego 2020 roku Emitent zawarł z bankiem mBank Spółka Akcyjna aneksy do umów kredytu:
- Aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/089/12/Z/LI z dnia 3 sierpnia 2012 roku, - Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym 38/088/12/Z/VV z dnia 3 sierpnia 2012 roku. Aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/089/12/Z/LI zwiększa wysokość limitu kredytowego do kwoty 13.500.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) dostępnego do dnia 26 listopada 2020 roku. Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym 38/088/12/Z/VV zwiększa wysokość limitu kredytowego do kwoty 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) dostępnego do dnia 26 listopada 2020 roku. Aneksy do umów kredytu zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umów i Aneksów do nich nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Informację o zawarciu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość aneksowanych umów oraz ich znaczenie dla Emitenta.

Inne komunikaty