Notowania

SESCOM: strona spółki
27.02.2020, 12:34

SES Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu Sescom S.A. dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 10.02.2020 r. Zarząd Sescom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27.02.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu dotyczącą podziału zysku netto w kwocie 4.767.938,42 zł w następujący sposób:
- przeznaczenie 29,95% zysku netto Spółki na wypłatę dywidendy 0,68 zł na akcję Sescom S.A. - przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał zapasowy Sescom S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 podejmie Walne Zgromadzenie Sescom S.A. zwołane na dzień 16.03.2020 r.

Inne komunikaty