Trwa ładowanie...
Notowania
IFM: strona spółki
4.03.2020, 11:47

IFM Zmiana przedmiotu działalności

Zarząd Spółki IFM Global Funds S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że z dniem 3 marca 2020 r. wygasła ostatnia umowa dystrybucyjna, na podstawie której Spółka świadczyła usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa. Tym samym z dniem 3 marca 2020 r. spółka zaprzestała wykonywania ww. czynności jako podmiot określony w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Spółka wykonywała w/w czynności na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 kwietnia 2004 r. sygn. DFI/W/4031-65-01/1663/04. Wobec powyższego i braku planów kontynuowania działalności w oparciu o przepisy wyżej przywołanej ustawy, Zarząd skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek
o wykreślenie IFM Global Fund S.A. z rejestru podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy, tj. podmiotów świadczących czynności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek/tytułów funduszy inwestycyjnych. Emitent zamierza zmienić zakres swojej działalności na branżę fotowoltaiczną i w tym celu w najbliższym czasie Zarząd Emitenta zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) Spółki w celu dokonania stosownych zmian w statucie Spółki. Następnie Emitent zamierza przejąć prawa i obowiązki spółki zależnej Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom. i w ramach przedsiębiorstwa Spółki kontynuować działalność spółki zależnej.

Inne komunikaty